www.ruzenanekudova.cz – obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmětem je nákup a prodej internetového naučného eBooku "Nekopíruj kopie, jsi originál" (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://ruzenanekudova.cz/nekopiruj-kopie/ 

b) Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je fyzická osoba podnikatel:

Růžena Nekudová

158 East Hill
Londýn, SW18 2HF, UK
Telefon: +447711569817
Company Number: 8851056

V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravenými obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. § 51a-65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

c) Předmětem kupní smlouvy je dodání digitálního obsahu. Jako Kupující odesláním objednávky a odsouhlasením s těmito OP udělujete výslovný souhlas, aby vám byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. l NOZ).

d) Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

II. Objednávka

a) Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://ruzenanekudova.cz/nekopiruj-kopie/. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://ruzenanekudova.cz/objednavka-ebooku/. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://ruzenanekudova.cz/obchodni-podminky/, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

III. Kupní cena, daňový doklad

a) Ve shrnutí objednávky a na webové adrese http://ruzenanekudova.cz/objednavka-ebooku/najdete konečnou cenu ebooku. Prodávající je neplátce DPH, cena je tak konečná.

b) Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

IV. Způsob a forma platby

a) Způsob platby: zaplatit je možné pouze na bankovním převodem  na účet fyzické osoby Růženy Nekudové vedený u Mbanky ČR. Číslo účtu:

670100-2201885115/6210, IBAN CZ2062106701002201885115, SWIFT  BREXCZPPXXX

 b) Možnosti plateb: bankovním převodem na korunový účet fyzické osoby podnikatele Růženy Nekudové

c) Forma platby: platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná

d) bonusy: všechny bonusy, na které má kupující nárok (výčet bonusů je na webové adrese http://ruzenanekudova.cz/nekopiruj-kopie/), budou zaslány spolu s eBookem, po uhrazení částky.

V. Záruka spokojenosti  

a) Za ebook "Nekopíruj kopie, jsi originál" fyzická osoba podnikatel Růžena Nekudová ručí zárukou spokojenosti a to tím, že ji kupující může kontaktovat prostřednictvm emailu a požádat od odstoupení od smlouvy s pádným důvodem.

b) Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: ahoj@ruzenanekudova.cz s prohlášením, že od smlouvy kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu. Poté co prodáváající zváží důvody k navrácení částky a rozhodne se kupujícímu peníze vrátit, kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online produktu, kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem nebo paypalem.

c) Ebook "Nekopíruj kopie, jsi originál" si klade za cíl, aby opravdu pomohl všem, kteří si jej zakoupí.

VI. Odpovědnost

Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

VII. Ochrana údajů

a) Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

b) Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným

zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

c) Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: http://ruzenanekudova.cz/ochrana/ 

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 9. 2016. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://ruzenanekudova.cz/nekopiruj-kopie/ popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://ruzenanekudova.cz/nekopiruj-kopie/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.